Synapsis \ Dotace EU \ Přehled dotací \ 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě PRV

16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

příjem Žádostí: 4.4 2018 - 24.4.2018

popis operace: operace je zaměřena na rozvoj inovací v zemědělské prvovýrobě. Jedná se o projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšené produkty, postupy, nebo technologie s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití

oprávněný žadatel: zemědělský podnikatel, uskupení minimálně dvou subjektů, kdy min. jeden je zemědělský podnikatel a jeden je výzkumná instituce, skupina zemědělců

způsobilé výdaje: a) provozní výdaje spolupráce na vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě (výdaje na spolupráci se týkají přípravných operací, zkoušek, mzdových nákladů, spotřebovaného materiálu a dalších položek souvisejících se spoluprací, před použitím nově vytvořených produktů, postupů a technologií pro obchodní účely), b) přímé investice související s výrobou inovativních produktů a se zavedením do praxe inovativních postupů a technologií, které jsou výsledkem spolupráce s výzkumnou institucí či vlastního výzkumu/vývoje žadatele/příjemce dotace včetně stavebních investic a nezbytně nutných bouracích prací pro realizaci projektu, c) nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů

míra dotace: 50 % z výše způsobilých výdajů

výše dotace: od 1 mil. Kč do 100 mil. Kč

Copyright 2023 - Designed by Silic Média s.r.o. | Všechna práva vyhrazena