Synapsis \ Dotace EU \ Přehled dotací \ 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů PRV

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

příjem Žádostí: 4.4 2018 - 24.4.2018

popis operace: operace je zaměřena na podporu spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů

oprávněný žadatel: zemědělský podnikatel, obec nebo dobrovolný svazek obcí, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, nevládní neziskové organizace 

způsobilé výdaje: a) výdaje na spolupráci: výdaje na propagační činnosti 4 KDŘ nebo místního trhu (výdaje spojené s propagací v médiích, výdaje na tisk letáků, plakátů, reklamní tabule), b) přímé investiční výdaje na konkrétní projekt spolupráce: pořízení technologií, zařízení a vybavení související se společným prodejem, nová výstavba či modernizace nemovitého majetku v souvislosti s provozováním KDŘ či místního trhu (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance – šatny, sociální zařízení), investiční náklady na pořízení e-shopu v souvislosti s projektem (jen pořízení počítačového hardware a software)

míra dotace: 50 % z výše způsobilých výdajů

výše dotace: od 50.000 Kč do 6 mil. Kč

Copyright 2023 - Designed by Silic Média s.r.o. | Všechna práva vyhrazena