Synapsis \ Dotace EU \ Přehled dotací \ 6.4.1 Investice do nezemědělských činností PRV

6.4.1 Investice do nezemědělských činností

6.4.1 Investice do nezemědělských činností

příjem Žádostí: 4.4 2018 - 24.4.2018

popis operace: operace je zaměřena na investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech, a to podporou vybraných ekonomických činností. Jedná se o oblasti zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, velkoobchodu a maloobchodu a výzkumu a vývoje

oprávněný žadatel: zemědělský podnikatel a je minimálně po dobu 2 let před podáním Žádosti o dotaci evidována v Evidenci zemědělského podnikatele

záměry: a) investice do nezemědělských činností – území České republiky kromě krajů Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského, b) investice do nezemědělských činností – území krajů Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského, c) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

způsobilé výdaje: záměry a) a b) - stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) – stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb, doplňující výdaje jako součást projektu – úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení v souvislosti s projektem, pořízení strojů, technologií a dalšího zařízení sloužícího pro založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti, montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání nákup základního nábytku v souvislosti s projektem, nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software), nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, záměr c) - technologie na výrobu tvarovaných biopaliv (technologie skladu, příjmu, dopravy a třídění biomasy, technologie dezintegrace biomasy, technologie sušení biomasy, technologie mixování a úpravy biomasy, technologie lisování, technologie úpravy a expedice produktu, elektroinstalace), technologie řízení provozu včetně nákupu nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem – hardware, software, montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání, nová výstavba či stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) provozovny na výrobu tvarovaných biopaliv, včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance (stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb), doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchu v areálu zařízení, úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy) v souvislosti s projektem, pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost v souvislosti s projektem, tj. manipulátor, vysokozdvižný vozík (stroje, které mají v technickém průkazu uvedeno „T“ nejsou způsobilé).

míra dotace: od 25 % do 45 % z výše způsobilých výdajů

výše dotace: od 200.000 Kč do 10 mil. Kč

ostatní podmínky: žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední uzavřené účetní (zdaňovací) období nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 10 ha

Copyright 2023 - Designed by Silic Média s.r.o. | Všechna práva vyhrazena