Synapsis \ Dotace EU \ Přehled dotací \ 6.4.2 Podpora agroturistiky PRV

6.4.2 Podpora agroturistiky

6.4.2 Podpora agroturistiky

příjem Žádostí: 4.4 2018 - 24.4.2018

popis operace: operace je zaměřena na investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields

oprávněný žadatel: zemědělský podnikatel a je minimálně po dobu 2 let před podáním Žádosti o dotaci evidována v Evidenci zemědělského podnikatele

záměry: a) podpora agroturistiky – území České republiky kromě krajů Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského, b) podpora agroturistiky – území krajů Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského

způsobilé výdaje: a) stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení včetně stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí – stavební materiál, stavební práce, bourací práce, technická infrastruktura včetně přípojek, technická zařízení staveb, b) doplňující výdaje jako součást projektu - úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, nákup a výsadba doprovodné zeleně, oplocení, c) náklady na výstavbu požárních nádrží do objemu 10 m3, d) nákup zařízení a vybavení malokapacitního ubytovacího zařízení včetně stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí, e) nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software), f) nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů

míra dotace: od 25 % - do 45 % z výše způsobilých výdajů

výše dotace: od 200.000 Kč do 10 mil. Kč

ostatní podmínky: žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední uzavřené účetní (zdaňovací) období nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 10 ha

Copyright 2023 - Designed by Silic Média s.r.o. | Všechna práva vyhrazena