Synapsis \ Dotace EU \ Přehled dotací \ 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách PRV

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

příjem Žádostí: 4.4 2018 - 24.4.2018

popis operace: podpora je zaměřena na obnovu produkčního potenciálu lesa a všech jeho funkcí a snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami abiotické povahy, tedy klimatickými a dalšími faktory (bořivý vítr, mokrý sníh, požár, sucho apod.) a vybranými biotickými činiteli 

oprávněný žadatel: vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků, sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů

způsobilé výdaje: a) odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených k rekonstrukci, příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním (např. odstranění vývratových koláčů, naorávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava půdy), c) umělá obnova sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách (s výjimkou sadby a síje smrku ztepilého (Picea abies) při obnově smrkových lesních porostů po kalamitách způsobených suchem); u umělé obnovy sadbou je uznatelným výdajem nejvýše minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu - dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb., b) ochrana založených porostů v rámci realizace projektu (např. oplocenky, individuální ochrana, chemická ochrana proti zvěři)

míra dotace: 100 % z výše způsobilých výdajů

výše dotace: od 75.000 Kč do 40 mil. Kč

 

Copyright 2023 - Designed by Silic Média s.r.o. | Všechna práva vyhrazena