Synapsis \ Dotace EU \ Přehled dotací \ 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi PRV

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

příjem Žádostí: 4.4 2018 - 24.4.2018

popis operace: podpora je zaměřena na obnovu produkčního potenciálu lesa a všech jeho funkcí a snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami abiotické povahy

oprávněný žadatel: vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL a nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL, sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL, určený odborný správce PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL

způsobilé výdaje: a) odstraňování škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích nebo jejich částech, které se nacházejí v rámci PUPFL a v jejich povodích, pokud se jedná o PUPFL: sanace břehových nátrží a výmolů, usměrnění koryta vodního toku, oprava poškozených vodních děl (např. hrází), odstranění povodňových nánosů z koryt vodních toků, průtočných nádrží a přilehlých pozemků, odstranění povodňových nánosů v povodí vodních toků, b) odstraňování škod způsobených povodněmi na objektech hrazení bystřin a hrazení a stabilizace strží, na lesních cestách a souvisejících objektech, c) projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu, maximálně však do výše 20 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

míra dotace: 100 % z výše způsobilých výdajů

výše dotace: od 100.000 Kč do 5 mil. Kč

Copyright 2023 - Designed by Silic Média s.r.o. | Všechna práva vyhrazena