Synapsis \ Dotace EU \ Přehled dotací \ 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích PRV

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích 

příjem Žádostí: 4.4 2018 - 24.4.2018

popis operace: operace je zaměřena na podporu zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů

oprávněný žadatel: vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL, sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL

způsobilé výdaje: a) opatření k posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení významných přírodních prvků, výstavba herních, naučných a fitness prvků, b) opatření k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závor, c) opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně, d) opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků, e) nákup pozemků do výše 10 % ze způsobilých výdajů

míra dotace: 100 % z výše způsobilých výdajů

výše dotace: od 100.000 Kč do 2 mil. Kč

 

Copyright 2023 - Designed by Silic Média s.r.o. | Všechna práva vyhrazena