Synapsis \ Dotace EU \ Přehled dotací \ 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin PRV

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

příjem Žádostí: 4.4 2018 - 24.4.2018

popis operace: podpora je zaměřena na rekonstrukce porostů náhradních dřevin v imisních oblastech A nebo B stanovených dle vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí

oprávněný žadatel: vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků, sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků

způsobilé výdaje: a) snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem obnovy, b) příprava ploch před zalesněním - mechanická a chemická příprava půdy včetně rozhrnování valů, c) umělá obnova sadbou, kde počet sazenic na hektar je maximálně 1,0 násobek pro základní dřevinu dle vyhlášky č. 139/2004 Sb., d) hnojení lesních dřevin při výsadbě, e) ochrana založeného porostu (mechanická i chemická), f) ochrana melioračních a zpevňujících dřevin na obnovních prvcích.

míra dotace: 100 % z výše způsobilých výdajů

výše dotace: od 100.000 Kč do 40 mil. Kč

Copyright 2023 - Designed by Silic Média s.r.o. | Všechna práva vyhrazena