Synapsis \ Dotace EU \ Přehled dotací \ Infrastruktura pro předškolní vzdělávání IPRÚ IROP

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání IPRÚ

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání IPRÚ

- příjem Žádostí: 10. 11. 2016 - 31. 12. 2019

- alokace výzvy: cca 400 mil. Kč

- žadatel: zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti, kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu 

- podporovaná aktivita: a) stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, b) rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.), c) nákup pozemků, d) nákup staveb (nemovitostí), e) pořízení vybavení budov a učeben, f) pořízení kompenzačních pomůcek

- indikátory povinné k naplnění: počet podpořených vzdělávacích zařízení, počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let, kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávací zařízení

- způsobilé výdaje: stavební úpravy, nákup pozemků a staveb (max. 10 % z celkových způsobilých výdajů), pořízení vybavení budov, účeben, výukových prostor, DPH

- míra podpory je 85 - 100 %

- výše dotace nemá minimální a maximální hranici

- místo realizace projektu je území aglomerací vymezených v integrovaných strategiích rozvoje území měst České Budějovice, Jihlava, Mladá Boleslav, Zlín, Liberec a Jablonec nad Nisou. 

Copyright 2023 - Designed by Silic Média s.r.o. | Všechna práva vyhrazena