Synapsis \ Dotace EU \ Přehled dotací \ OPPIK

OPPIK

Aplikace

Program pomáhá podnikatelským subjektům a organizacím pro výzkum a šíření znalostí realizovat průmyslový výzkum a experimentální vývoj. 

ICT a sdílené služby

Program napomahá podnikatelských subjektům zřídit centrum sdílených služeb nebo vybudovat datové centrum. 

Inovace

Program podporuje inovační projekty, které pomáhají podnikatelským subjektům získat inovační a moderní zařízení a napomáhá k hledání originálního řešení ve výrobě, a projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví, které přispívají k ochraně nehmotných statků. 

Inovační vouchery

Program pomáhá malým a středním podnikům a odstartovat inovační aktivity prostřednictvím poradenských, expertních a podpůrných služeb a provozovatelům inovační infrastruktury pomoct zvýšit absorbční kapacity. 

Marketing

Program pomáhá malým a středním podnikům zviditelnit své výrobky na zahraničním trhu prostřednictvím marketingových aktivit. 

Nemovitosti

Program podporuje podniky, které mají zájem modernizovat, rekonstruovat a stavět své prostory. 

Nízkouhlíkové technologie

Program pomáhá podnikatelkých sublektům implemetovat inovativní technologii v oblasti uhlíkové dopravy nebo v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů. Podporuje nízkouhlíkové technologie v budovách, systém řízení spotřeby energií, off grid systémy či technologie k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě. 

Obnovitelné zdroje energie

Program podporu podniky, které mají zájem o výrobu a distribuci energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Je určen i pro žadatele, jejichž podnikatelským záměrem je rekonstrukce malé vodní elektrárny. 

Partnerství znalostního transferu

Program je zacílen na nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou. .

Poradenství

Program je určen pro malé a střední podniky, které mají zájem o poradenské služby ze strany provozovatelů inovační infrastruktury. 

Potencionál

Program napomáhá implementovat a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. 

Proof of Concept

Proof of concept je podporuje aktivity, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi. .

Služby infrastruktury

Program je zacílen na zkvalitňování služeb podpůrné infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem.

Smart girds I

Program je zacílen na podporu nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách a dále řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě.

Smart girds II

Program podporuje výstavbu, posílení, modernizaci a rekonstrukci vedení přenosové soustavy a transformoven. 

Spolupráce

Program podporuje rozvoj inovačních sítí – klastry, technologické platformy a jiné typy kooperačních sítí.

Školící střediska

Program podporuje výstavbu a modernizaci školícího střediska a prostorů pro vzdělávání zaměstnanců. 

Technologie

Program pomáhá podnikatelkým subjektům získat výrobní kapacity. 

Úspory energie

Program pomáhá podnikatelským subjektům snížit energetickou náročnost. 

Úspory energie v SZT

Program je určen pro podnikatelské subjekty, které chtějí provest rekonstrukci či rozvoj soustav zásobování teplem či mají zájem o systém kombinované výroby elektřiny a tepla nebo zvýšit jeho účinnost. 

Vysokorychlostní internet

Program pomáhá podnikatelským subjektům rozšířit moderní, kvalitní a bezpečné infrastruktury umožňující vysokorychlostní přístup k internet. 

Copyright 2023 - Designed by Silic Média s.r.o. | Všechna práva vyhrazena