Synapsis \ Dotace EU \ Přehled dotací \ Proof of Concept (výzva I)

Proof of Concept (výzva č. I.)

Proof of Concept (výzva č. I.) 

- příjem Žádostí: 3. 1. 2018 - 4. 5. 2018

- alokace výzvy: 200 mil. Kč

- žadatel: malé a střední podniky

- podporovaná aktivita: aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh

- indikátory povinné k naplnění: počet ověřených aktivit / konceptů Proof of concept

- způsobilé výdaje: a) náklady přímo spojené s vytvořením studie proveditelnosti: 1. osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu, 2. náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného movitého majetku, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu, 3. náklady na konzultační a externí odborné služby využité výlučně pro účely projektu; neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran pro účely projektu, 4. dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu, 5. náklady na materiál, b) náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí, kteří u příjemce podpory pracují na činnostech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v nově vytvořené funkci, avšak nenahrazují jiné pracovníky, c) náklady na získání a uznání patentů a dalších nehmotných aktiv

- míra podpory je 50 % - 60 %

- výše dotace je od 300.000 Kč - 10 mil. Kč

 

Copyright 2023 - Designed by Silic Média s.r.o. | Všechna práva vyhrazena