Synapsis \ Dotace EU \ Přehled dotací \ Technologie (VII)

Technologie (výzva č. VII.)

Technologie (výzva č. VII.) 

- příjem Žádostí: 12. 2. 2018 - 14. 5. 2018

- alokace výzvy: 1 mld. Kč

- žadatel: malý a střední podnik

- podporovaná aktivita: pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu (podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace)

- indikátory povinné k naplnění: počet instalovaných technologií

- způsobilé výdaje: a) dlouhodobý hmotný majetek (nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, které nebyly předmětem odpisu), b) dlouhodobý nehmotný majetek (náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a náklady na SW, programy, data, databáze v rámci předmětného projektu, c) výdaje na pořízení provozních souborů (provozním souborem se míní souhrn strojů a zařízení včetně jejich montáží a inventáře investičního charakteru, který slouží k zajištění dílčího samostatného technologického celku a je uváděn do provozu v souvislém čase)

- míra podpory je 35 % - 45 %

- výše dotace je od 1 mil. Kč do 50 mil. Kč

Copyright 2023 - Designed by Silic Média s.r.o. | Všechna práva vyhrazena