Synapsis \ Dotace EU \ Přehled dotací \ Uspory energie (výzva III)

Uspory energie (výzva č. III.)

Úspory energie (výzva č. III.)

- příjem Žádostí: 1. 11. 2017 - 30. 4. 2018

- alokace výzvy: 6 mld. Kč

- žadatel: podnikatelský subjekt

- podporovaná aktivita: a) modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti, b) zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001, c) modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti, d) modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED), e) realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla), f) využití odpadní energie ve výrobních procesech, g) snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti, h) instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy), i) instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky, j) instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO)

- indikátory povinné k naplnění: snížení konečné spotřeby energie u potpořených subjektů

- způsobilé výdaje: a) dlouhodobý hmotný majetek, b) dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku), c) energetický posudek

- míra podpory je 30 % - 50 %

- výše dotace je od 500.000 Kč do 400 mil. Kč

Copyright 2024 - Designed by Silic Média s.r.o. | Všechna práva vyhrazena