Synapsis \ Dotace EU \ Přehled dotací \ PRV

PRV

Opatření 01 - Předávání znalostí a informační akce

Cílem opatření je posílit znalostní základnu a podpořit předávání znalostí v zemědělství, potravinářství a lesnictví. K jeho naplňování povede podpora celoživotního vzdělávání a odborné přípravy v odvětví zemědělství, potravinářství a lesnictví

1.1.1 Vzdělávací akce (vyhlášeno)

1.2.1 Informační akce (vyhlášeno)

 

Opatření 02 - Poradenské, řídící a pomocné služby pro zemědělství

 

Opatření 04 - Investice do hmotného majektu

Opatření je zaměřeno na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních zemědělských podniků. Účelem je přispět k dosažení konkurenceschopného zemědělství, potravinářství a lesnictví a také přispět k dosažení udržitelného hospodaření s přírodními zdroji.

4.1.1 Investice do hmotného majetku (nevyhlášeno)

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (nevyhlášeno)

4.3.1 Pozemkové úpravy (nevyhlášeno)

4.3.2 Lesnická infrastruktura (vyhlášeno)

 

Opatření 06 - Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti

Cílem opatření je napomoci generační obnově v zemědělství a současně usnadnit vstup dostatečně kvalifikovaných zemědělců do odvětví a usnadnit diverzifikaci do nezemědělských činností a stimulovat tak vytváření pracovních míst.

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců (vyhlášeno)

6.4.1 Investice do nezemědělských činností (vyhlášeno)

6.4.2 Podpora agroturistiky (vyhlášeno)

6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů (nevyhlášeno)

 

Opatření 08 - Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Opatření je zaměřeno na ochranu životního prostředí a podporu účinného využívání zdrojů, podporu přizpůsobení se změně klimatu, přecházení rizikům a jejich řízení.

8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů (jednotná žádost)

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách (vyhlášeno)

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi (vyhlášeno)

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (nevyhlášeno)

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích (vyhlášeno)

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin (vyhlášeno)

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství (nevyhlášeno)

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven (vyhlášeno)

 

Opatření 10 - Agroenvironmentálně-klimatické opatření 

Cílem opatření je podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí, krajiny a jejich vlastností - podporuje zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržbu krajiny.

 

Opatření 11 - Ekologické zemědělství

Cílem opatření je podporovat systémy hospodaření šetrné k životnímu prostředí – posílit prevenci degradace půdy, zachovat a obnovit cenná stanoviště na zemědělské půdě z hlediska druhové různorodosti a zvýšit ekologickou stabilitu a estetickou hodnotu krajiny.

 

Opatření 12 - Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě

Cílem opatření je pomoci zemědělcům při řešení specifického znevýhodnění vyplývajícího z implementace evropských směrnic pro soustavu Natura 2000. 

Opatření 13 - Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (LFA)

Platby pro zemědělce v těchto oblastech by měly prostřednictvím vybízení k trvalému využívání zemědělské půdy přispívat k zachování venkovské krajiny a k zachování a podpoře trvale udržitelných systémů zemědělského hospodaření.

 

Opatření 14 - Dobré životní podmínky zvířat

Cílem opatření je zlepšení podmínek hospodářských zvířat - naplnění jejich přirozených potřeb, přispívá k zavádění inovativních postupů a technologií jejich chovu. Podpora v rámci tohoto opatření je cílena do sektoru dojeného skotu a do sektoru prasat.

 

Opatření 15 - Lesnicko - environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

Cíle opatření je podpořit lesní porosty v oblastech Natura 2000 a zvláště chráněných území na zachování podporovaných porostních typů hospodářských souborů a uznané zdroje selektovaného reprodukčního materiálu na lesní půdě.

 

Opatření 16 - Spolupráce

Opatření je zaměřeno na posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, odvětví zemědělství, rybářství a akvakultury . Jeho účelem je přispět k dosažení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství a lesnictví a přispět k dosažení udržitelného hospodaření s přírodními zdroji.

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP (nevyhlášeno)

16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě (vyhlášeno)

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh (vyhlášeno)

16.3.1 Sdílení zařízení a strojů (nevyhlášeno)

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů (vyhlášeno)

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech (nevyhlášeno)

 

Opatření 19 - Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER 

Metoda LEADER je iniciativou propojující aktivity rozvíjející venkovskou ekonomiku, jejíž hlavním cílem je intenzivní podpora rozvoje venkova prostřednictvím místních obyvatel. Implementace metody LEADER probíhá prostřednictvím místních akčních skupin (dále jen „MAS“). MAS je místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem působící na vymezeném subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí strategii.

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny

 

Opatření 20 - Technická pomoc

Budou se podporovat opatření v oblasti přípravy, řízení, monitorování, hodnocení, informování a komunikace, vytváření sítí, řešení stížností, kontroly a auditu a na podporu opatření ke snížení administrativní zátěže příjemců.

Copyright 2024 - Designed by Silic Média s.r.o. | Všechna práva vyhrazena